Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Sendingar frå politiske møte og folkemøte

Av møta i dei folkevalde organa, er det i hovudsak kommunestyre- og formannskapsmøta som blir sendt direkte. Vi sender også folkemøte og andre hendingar.

Sendingane blir lagt ut på Facebook og her på nettsida - då i eigne artiklar på framsida.

Sendingane blir liggande ute i to veker før dei blir sletta. Dette skuldast nye krav til universell utforming som seier at alle videoar frå offentlege organ må tekstast. Unnatak er direktesendte videoar. Desse kan liggje ute i to veker før kravet om teksting slår inn. Vi har dessverre ikkje ressursar til i etterkant å tekste alle timane frå dei folkevalde møta, og fjerner derfor videoane etter to veker. Dei blir likevel lagra i arkivet og kan hentast fram på førespurnad