Interkommunal kystsoneplan for Søre Sunnmøre utlagt til offentlig ettersyn

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 9 og 11-14 har kommunane vedteke å legge forslag til interkommunal kystsoneplan ut til offentleg ettersyn. Planforslaget vert sendt til regionale instansar og råka partar for uttale og kunngjort på kommunane sine nettsider.

Erlend Friestad  

Plandokumenta er identiske for alle kommunane med unntak av plankartet.

Her kan du sjå plankartet for alle kommunane. Inne på kartet kan du klikke på dei skraverte områda for å sjå kva dei er sett av til i planen.

Planen er ein del av kommunane sitt overordna styringsdokument som gir rammer for utviklinga av sjøareala på Ytre Søre Sunnmøre og skal fungere som ein informasjons- og planleggingskjelde for kommunane innbyggarar, folkevalde og administrasjon i kommunane, for organisasjonar, samt næringsliv og sentrale forvaltningsorgan med fleire.

Arealplanar i sjø skal ha ein overordna og grovmaska karakter jf. PBL. Unødige detaljar på dette plannivået kan auke talet på konfliktar og kan svekke moglegheita for å få fram hovudprioriteringane og langsiktige strategiar.

Ny dato: Vi arrangerer folkemøte om kystsoneplanen 26. april 2022 klokka 18 på Hareid folkebibliotek. Høyringsfristen er også utsett til 15. mai 2022.

Innspel til planarbeidet skal sendast til kommunen på e-post postmottak@hareid.kommune.no eller til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. Alle merknadar og innspel må vere skriftlege.

Interkommunal kystsoneplan
Tittel Publisert Type
1517-Kystsone-Plankart-forslag-kontrollert-vektor(104909)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1517-Kystsone-Plankart-forslag-kontrollert-vektor(104909).pdf
HøyringOffentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan (Hareid kommune)(115106)

29.11.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned HøyringOffentleg ettersyn - Interkommunal kystsoneplan (Hareid kommune)(115106).docx
NY_Vedlegg B Kommentarer til fråsegn(104854)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg B Kommentarer til fråsegn(104854).pdf
Følgebrev Interkommunal kystsoneplan_(104910)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev Interkommunal kystsoneplan_(104910).pdf
NY_Vedlegg E_Gjeldande reguleringsplanar(104857)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg E_Gjeldande reguleringsplanar(104857).pdf
NY_Vedlegg D_Foreløpig_temakart_havbruk(104856)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg D_Foreløpig_temakart_havbruk(104856).pdf
Interkommunal kystsoneplan - utlegg til 1. gongs høyring(106096)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Interkommunal kystsoneplan - utlegg til 1. gongs høyring(106096).pdf
NY_Planomtale_rev 30.08.21(104852)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Planomtale_rev 30.08.21(104852).pdf
NY_Føresegner_nynorsk_30.08.21(104851)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Føresegner_nynorsk_30.08.21(104851).pdf
NY_Vedlegg C_Informasjon om arealtilnærming arealforma°l mm i Kystsoneplanen(104855)

29.11.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NY_Vedlegg C_Informasjon om arealtilnærming arealformål mm i Kystsoneplanen(104855).pdf
Vedlegg A_konsevensutredning_rev 30.08.2021

03.12.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedlegg A_konsevensutredning_rev 30.08.2021.pdf