Koronavaksinasjon i Hareid kommune

Her får du ei oversikt over status på koronavaksineringa i Hareid kommune, når du kan få vaksinen og anna informasjon om vaksinasjonsprogrammet.

Har du andre spørsmål om korona og tenestene våre? Sjå vår koronaportal

Klikk for stort bilete 

Trykk på pilane/plussteiknet til høgre for å lese svara på spørsmåla.

Koronavaksine

Aktuelle nyheiter og oppdateringar

Her legg vi inn aktuelle nyheiter om koronavaksinen og gir melding om viktige endringar i spørsmåla lista opp under.

 

10. februar: oppdatert informasjon om dei som har fastlege i annan kommune enn bustadkommune

21. januar, meir info: Utvida spørsmål om koronavakina på fleire språk

8. januar, nytt spørsmål: Kva om eg har fastlege i annan kommune?11.

Kor mange har fått vaksine til no i Hareid kommune?

Vi har til no har 241 personar fått fyrste dose med koronavaksine (Comirnaty). 129 personar har fått andre dose. Blant desse er alle bebuarane på sjukeheimen som har ønska vaksine.

Vi er no i gang med å gi fyrste dose til heimebuande personar over 75 år. Desse blir kontakta av fastlegen sin. Prioritert helsepersonell har også fått nokre av dosane etter nasjonale føringar. Sjå eige punkt om prioriteringsrekkefølgje.

 • Veke 9 vil vi få 45 nye dosar av Comirnaty (ein del vil gå til 2.-dosen til dei som fekk vaksine i veke 6). Vi vil også få 100 dosar av Astrazeneca-vaksinen.
 • Veke 10 vil vi får 45 nye dosar av Comirnaty-vaksinen. (ein del vil gå til 2.-dosen til dei som fekk vaksine i veke 7). Vi vil også få 100 dosar av Astrazeneca-vaksinen.

Les meir om dei forskjellige vaksinetypene i spørsmål lenger nede på sida.

* Glasa med vaksine inneheld minst fem dosar kvar. Kommunane har lov å utnytte denne resten dersom dei er sikre på at det er fulle doser. Det ser ut som om vi klarer å få ut seks dosar frå kvart glas. Når det gjeld komande doser, rapporterer vi likevel berre fem dosar per glas.

Her kan du følgje med på vaksinasjonsstatistikken i resten av landet.

Korleis vil vi vaksinere i Hareid kommune?

Hareid følgjer dei nasjonale prioriteringslistene av risikogruppene (alder/diagnoser). Dei som står for tur får tilbod om vaksine gjennom fastlege. Når dette skjer, er avhengig av kor mange doser Hareid får kvar veke. I starten får vi berre titals doser, men planen er at det blir fleire og fleire utover våren.

Dei gruppene som står for tur vil bli kontakta.

For at vaksinen skal få full effekt, må alle ha to dosar. Vaksinering med dose to skjer parallelt med at vi vaksinerer personar med fyrste dose.

Førebels er det ikkje aktuelt med massevaksinering i Hareidhallen sidan vi får få doser i slengen av Comirnaty-vaksinen.

Frå veke ni har Hareid kommune også fått tilgang til Astrazeneca-vaksinen. Den vil gå til helsepersonell.

Eg har fastlege i annan kommune. Kva gjer eg?

Oppdatert 8. februar 2021

I starten av vaksinasjonsprosessen er det dei eldste som skal få vaksine. Når vi kjem ned til aldersgruppene under 75 år, skal også personar med særskilde diagnoser i aldersgruppa 18-64 år få vaksine. 

Hareid kommune har oversikt over alderen til alle dei busette i kommunen. Det er derfor enkelt å kalle inn desse til vaksinering. Når det gjeld personar med diagnose, er det fastlegene som har ansvar for å følgje opp sine pasientar. Dei kan søke opp etter pasientar med spesifikke diagnosar i sine journalsystem. Kommunen vil då få melding om desse personane slik at dei kan få tilbod om vaksine.

Men kva om du har fastlege i annan kommune enn der du er busett? Då vil aktuell fastlege informere pasienten sin heimkommune. Heimkommunen vil så ta kontakt med deg for å gi tilbod om vaksine. 

Når vil eg få vaksinen?

Vi vaksinerer dei eldste og dei med kroniske sjukdomar fyrst. Sjå oppdatert prioriteringsrekkefølgje på Folkehelseinstituttet sine heimesider. 

Du vil bli kontakta av oss eller fastlegen din når det er din tur til å få vaksine.

Hareid vil i starten av 2021 få titalls vaksinedosar kvar veke. Desse skal gå til dei eldste og kronisk sjuke fyrst, og nokre til helsepersonell. Alle skal også få to doser for at vaksinen skal gi god effekt.

Det er ikkje mogleg å gi noko meir konkret tidspunkt for når det er din tur til å få vaksinen. Prognosene for kor raskt vi får tak i nye dosar, kan endre seg raskt. Hareid kommune er budd på massevaksinering om vi får den moglegheita.

Kven vil få vaksinen fyrst?

Dei fyrste som får vaksine er bebuarane på sjukeheimen.*

Deretter følgjer vi denne prioriteringsrekkefølgja (per 4. januar 2021). Gruppe i fet skrift er den gruppa som blir vaksinert i Hareid kommune no.:

 1. Bebuarar på sjukeheim
 2. 85 år og eldre
 3. 75-84 år
 4. 65-74 år OG personar mellom 18 og 64 år med alvorlige kroniske sjukdommar/tilstandar. Sjå denne lenka for å sjå kva sjukdomar det gjeld.
 5. 55-64 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 6. 45-54 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 7. 18-44 år med særskilte sjukdomar (sjå lenka for å sjå kva sjukdomar/tilstandar det gjeld)
 8. 55-64 år utan sjukdomar/tilstandar nemnd i punkta ovanfor
 9. 45-54 år utan sjukdomar/tilstandar nemnd i punkta ovanfor

(Alder blir rekna etter fødeår)

Helsepersonell i primærhelsetenesten kan få inntil 20 prosent av vaksinedosene som kjem til kommunane. Det ligg spesifiserte kriteriar til grunn for denne prioriteringa. Dette for å sikre at vi har nok helsepersonell tilgjengeleg om det skulle kome store utbrot.

Astrazeneca-vaksinen er ikkje berekna til personar over 65 år eller i risikogruppene per no. Det skuldast at det den er testa på for få personar i desse gruppene. Astrazeneca-vaksinen vil derfor bli gitt til helsepersonell. Når denne gruppa har fått fyrste dose, vil vi gå nedover lista ovanfor (frå punkt 5).

Kostar koronavaksina noko?

Nei. Koronavaksinen er gratis.

Kvifor bør eg ta vaksinen?

Vaksinetypen vi no har tilgang på (Pfizer) er 95 prosent effektiv mot covid-19-sjukdom. Vi startar med å vaksinere personane i risikogruppene. Personane det gjeld har større risiko for å få alvorleg sjukdom av koronaviruset.

På kort sikt sikrar du deg sjølv mot alvorleg sjukdom. At du ikkje blir sjuk, vil også lette trykket på helsetenesten.

På lang sikt vil det at ein stor del av befolkninga er vaksinert gjere at vi kan sleppe opp på restriksjonar og leve meir normalt.

Kva koronavaksiner er tilgjengelege?

Noreg har avtale med EU om vaksinelevering. Per no, 20. januar, har Noreg to typar vaksine tilgjengeleg:

Comirnaty-vaksinen (Pfizer og BioNTech). Det er denne vaksinen vi brukar her i Hareid i dag.

Astrazeneca-vaksinen er godkjent og starta å bruke i Noreg. Hareid får fyrste dosane av denne i veke ni.

Moderna-vaksinen er godkjent og Oslo har begynt å bruke denne. Førebels er ikkje denne vaksinetypen aktuell for Hareid.

Trykk på lenkene over for meir informasjon - også på framandspråk.

Når har alle fått tilbod om vaksine?

Folkehelseinstituttet håpar at om lag 3 millionar nordmenn er vaksinert innan 1. oktober med vaksinetypen vi no har tilgang på. Fleire andre typer har kome langt i prosessen, og sannsynligvis vil dei bli tilgjengelege for norske kommunar i fyrste halvår 2021. Det kan gjere at vaksineringsprosessen går endå raskare.

Vil barn får tilbod om vaksine?

Det er svært sjeldan at barn blir alvorleg sjuke av korona. Vaksinane vi får til Noreg er ikkje i særleg grad testa på barn og unge. Folkehelseinstituttet rår derfor ikkje til å vaksinere barn under 18 år.

Kor mange skal vaksinerast?

Målet er at alle over 18 år skal få vaksine. For Hareid kommune sin del gjeld det om lag 4000 personar.

Kor mange sprøyter må eg ha?

For at vaksinen vi no nyttar (Pfizer) skal ha god effekt, skal du få to doser med 21-23 dagars mellomrom. Kommunen vil halde oversikta over når du skal setje sprøyte nummer to.

Korleis blir ein vaksine godkjent?

Her kan du sjå ein video frå Statens legemiddelverk om korleis prosessen fram mot ein ferdig godkjent vaksine er:

 

Kva biverknadar har vaksinen?

Comirnaty-vaksinen: Dei aller fleste biverknadene oppstår 1-2 dagar etter vaksinasjon. Dei er milde/moderate og går over etter nokre dagar. Frå studiane ser vi at biverknadar var generelt mildare blant personar over 65 år. Dei vanlegaste rapporterte biverknadene var:

 • Smerter på injeksjonsstaden
 • Trøttheit, hovudpine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Nokre få av dei vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader.

Astrazeneca-vaksinen: Meir enn halvparten av dei vaksinerte får smerter på stikkstaden. Andre vanlege biverknader er sjukdomskjensle, trøyttleik, hovudverk, muskel- og leddsmerter, frysingar, kvalme og feber. Biverknadene er mildare og sjeldnare etter dose 2. I dei aller fleste tilfella var biverknadene milde eller moderate. Under 5 prosent fekk meir plagsame biverknader som var ufarlege, men som påverka dagleglivet dei få dagane det varte.

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne biverknader kan ikkje utelukkast.

Folkehelseinstiuttet og Legemiddelverket overvaker om det kjem uventa biverknadar. Det er også ustrakt internasjonalt samarbeid for å registrere og avdekke biverknadar. Les meir på FHI sine nettsider.

Kva er allergisjokk?

Enkelte kan få allergiske reaksjonar når dei får vaksine eller medisinar. Dei alvorlegaste tilfella blir kalla allergisjokk eller anafylaktisk sjokk. Dette er ein alvorleg tilstand som må behandlast raskt.

Risikoen for allergiske reaksjonar er årsaka til at alle som blir vaksinert skal vente i 20 minutt før dei forlet vaksinasjonslokalet.

Alle som set vaksine er klar over denne risikoen og er drilla på korleis dei skal handtere tilfelle som allergisjokk. «Medisinen» er adrenalin som alle vaksinatørar skal ha tilgjengeleg. Når dette blir gjort, er ikkje allergisjokk farleg.

Førebels kan det sjå ut som om 1 av 100.000 får allergiske reaksjonar av koronavaksinen. Det er noko meir enn andre vaksinar, men langt sjeldnare enn reaksjonar på velprøvde medisinar som penicillin (1 av 10.000), ifølgje Legemiddelverket. 
 

Må eg ta vaksinen?

Det er frivillig å ta vaksinen, men vi rår alle til å ta den når det blir deira tur.

Vaksinen beskytter mot alvorleg sjukdom og har få biverknadar.

Spesifikk informasjon om Comirnaty-vaksinen (video og teiknspråk)

Det er denne vaksinen Hareid kommune har tilgjengeleg for tida.

 

Her finn du meir informasjon om koronavaksinen
Vaksine-SMS/telefon/e-post til alle innbyggarar

Desse meldingane blei sendt ut til alle innbyggarane våre på tekstmelding/SMS/talemelding 6. januar. Dersom du ikkje fekk meldinga, kan du gå inn på denne lenka og registrere deg.
 

Tekstmelding/SMS:

«Hareid kommune startar no å vaksinere mot covid-19. Sjukeheimsbebuarar får fyrst. Vi kontaktar deg når det er din tur. Du finn meir info på heimesida vår.»

Talemelding til fasttelefonar:

Dette er ei automatisk melding frå Hareid kommune: Vi startar no å vaksinere mot covid-19. Dei fyrste som får vaksinen er dei som bur på sjukeheimen. Slik det ser ut no, vil vi gå vidare til neste gruppe på prioriteringslista i slutten av januar. Det er ikkje naudsynt å bestille time. Du vil bli kontakta av fastlege eller heimetenesta når det er din tur i køen. Meir informasjon finn du på heimesidene våre.
Vi oppmodar deg til å ta vaksinen når det er din tur.

E-post:

Vi startar no å vaksinere mot covid-19. Dei fyrste som får vaksinen er dei som bur på sjukeheimen. Slik det ser ut no, vil vi gå vidare til neste gruppe på prioriteringslista i slutten av januar. Det er ikkje naudsynt å bestille tid. Du vil bli kontakta av fastlegen din når det er din tur i køen. Meir informasjon finn du på vår koronavaksineportal på heimesida: http://bit.ly/koronavaksine-hareid 
Her får du svar på ei lang rekke med spørsmål om koronavaksinen som status, tidsbruk, prioriteringar, utvikling, biverknadar med meir.
Vi oppmodar deg til å ta vaksinen når det er din tur.

Fleire spørsmål om koronavaksinen?

Har du generelle spørsmål om koronavaksinen du ikkje fekk svar på? Nytt gjerne tilbakemeldingsskjemaet nedst på sida. Trykk på "nei" og legg inn ditt spørsmål eller påpeik noko som du meiner er uklart i svara vi gir.

Dette er kun til generelle spørsmål. Ikkje oppgi personsensitive opplysningar.

Vi vil ikkje kunne følgje opp spørsmåla gitt via dette skjemaet på anna måte enn å besvare dei på denne sida.