Bustadtilskot

Bustadtilskotet er sterkt økonomisk behovsprøvd. Du må søkje om tilskot før du eventuelt startar opp med å bygge, tilrettelegge eller utbetre bustaden.

Kven kan få tilskot?

Tilskot til bustader kan gjevast til:

  • økonomisk vanskelegstillte
  • eldre slik at dei kan forsette å bo heime
  • personar med ulike funksjonshemmingar
  • flyktningar

Informasjon om bustadtilskot på Husbanken sine sider.

Korleis får du tenesta?

Bustadtislkotet skal gå til økonmisk vanskelegsstilte som bl.a.:

  • ikkje sjølv har økonomi til å gjere enkle utbetringar i bustaden for vidare å kunne bu der
  • funksjonshemma som må tilrettelegge bustaden for vidare å kunne bu der
  • nybygging der ein må tilrettelegge ein del grunna funksjonhemming

Dersom søkjar har oppsparte midlar (formue) skal dette nyttast, enten i si heilheit eller saman med bustadtilskotet, for å utføre tilrettelegginga i bustaden.

Søknadskjema - bustadtilskot

Kva kan du forvente?

Søknadar opptil kr. 40 000 vert handsama administrativt. Søknadar over kr. 40 000 vert handsama i Levekårsutvalet.

Klage

Klagefristen er 3 veker. Klagen skal stilast til Hareid kommune og må innehalde grunngjeving for klage og ev. nye opplysningar.

Lover og retningsliner

Forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig, med mer

Kontakt

Helga Bøe
leiar
E-post
Mobil 928 32 786