Startlån

Startlån

Startlån er for personer som ikkje får bustadlån til heile låneopptaket i vanleg bank.

Du kan søkje kommunen om startlån. Du kan få lån til ein nøktern og eigna bustad med omsyn til pris, storleik og standard. Det er ikkje lenger muleg å bruke startlån som eigenkapital.

Informasjon om startlån på Husbanken sine sider.

Kven kan få startlån?


Tilbodet gjeld:

 • Om du er over 18 år
 • Om du er varig økonomisk vanskelegstilt
 • Om du har fast inntekt eller er varig trygda
 • Om du har økonomi til å betene renter og avdrag på lånet

Dersom de er eit par og skal søkje lån må begge stå ansvarleg for lånet.

Korleis får du tenesta?

Som vedlegg til søknaden treng vi:

 • Gjeldande skattemelding
 • Løns- og/eller trygdeslipp for dei to siste månadane
 • Stadfesting på anna finansiering eller eigenkapital
 • Kopi av gyldig legitimasjon

Ved særskilt høve:

 • Ved tilrettelegging av bustad - legeattest og/eller ergoterapirapport
 • Ved kjøp av konkret bustad - kjøpekontrakt/salsoppgåve/festekontrakt
 • Ved utbetring - dokumentasjon på arbeidskostnadar

Søknadsskjema - startlån

Kva kan du forvente?

Vi behandlar søknaden så raskt som muleg. Søknadar over kr. 300 000,- må behandlast politisk og tek lengre tid enn søknad opp til kr. 300 000.

Når du eventuelt har fått forhåndsgodkjenning eller lånetilsagn kan du starte jakten på eigen bustad. Eventuelle bud gir du til til meglar, som kontaktar kommunen for å få godkjent finansieringa. Signert kontrakt og takstdokument må leverast til kommunen som setter i verk utbetalingsprosessen.

Klage

Klagefristen er 3 veker. Klagen skal stilast til Hareid kommune og må innehalde grunngjeving for klage og ev. nye opplysningar.
 

Kontakt

Helga Bøe
leiar
E-post
Mobil 92 83 27 86
Johnny Berge
konstituert leiar
E-post
Mobil 94 86 43 77