Redusert foreldrebetaling for barnehage

Redusert foreldrebetaling for barnehage

Maksprisen for ein full barnehageplass 3 000 per månad. Har du fleire enn eitt barn i barnehagen får du rabatt. Du kan også få rabatt om familien din har låg inntekt.

Søskenrabatt (moderasjon)

Har du meir enn eitt barn i barnehage i same kommune, har du rett på søskenrabatt.  Dette skjer automatisk. Retten til søskenrabatt gjeld uavhengig om barna går i forskjellige barnehagar. Har du to barn i barnehagen får du 30 prosent reduksjon for det eine barnet. Har du tre barn eller fleire, vil du sleppe å betale for barn nummer tre og så bortetter. Det blir ikkje gitt rabatt for matpengar.

 

Nedsett foreldrebetaling ved låg inntekt

Her er det to nasjonale ordningar. Føresette kan få begge ordningane.

 1. Tener familien til saman mindre enn 550 000 kroner før skatt?
  • Ingen skal betale meir enn 6 prosent av hushaldninga/familien si samla inntekt før skatt per barn. For barnehageåret 2023/2024 får dei som søker og har ei inntekt under kr 550 000, rett på redusert foreldrebetaling. 
 2. Tener familien til saman mindre enn 615 590 og barnet er to år eller eldre?
  • Då kan barnet få 20 timar gratis kjernetid.

Lenke til søknadsskjema for begge ordningane finn du nedst i artikkelen.

 

Korleis få tenesta?

 • Du trenger berre søke om redusert foreldrebetaling éin gong. Dei neste åra barna går i barnehagen, sjekkar Hareid kommune inntekta til hushaldet frå året før.
 • Kommunen reknar så ut kor mykje rabatt du får og sendar ut brev med den nye rabatten.

Nytt barn med plass frå barnehageåret 2023/2024:

Du sender inn ny søknad om nedsett foreldrebetaling / gratis kjernetid.

 • Dersom du har betalt skatt til Hareid kommune i 2022, vil kommunen hente inntektsopplysningane dine frå Skatteetaten
 • Dersom du har skatta til ein annan kommune må du laste opp følgande vedlegg til søknaden:
  • Skattemelding for 2022 for deg og ektefellen /sambuaren din.
   Sambuar er ein person som du har budd saman med i ekteskapsliknande forhold i 12 av dei siste 18 månadane. Inntekt til sambuar skal reknast med sjølv om de ikkje har felles barn.
  • Dersom inntekta di har endra seg frå 2022 til i år, kan du sende inn stadfesting av kor mykje du tener i dag. Det kan til dømes vere dei tre siste lønsslippane eller kopi av vedtak om støtte frå Nav.
 • Søke på nytt om du har du har endra sivilstand / gått ned i inntekt etter skattemeldinga for 2022.  Dette gjeld om du har søkt og fått eit vedtak tidlegare.
   

Du kan også sende vedlegga per post, eller levere dei på servicetorget ved Hareid Rådhus. Vi vil handsame søknaden så snart vi har motteke alle opplysningane vi treng. Søknaden vert behandla når alle opplysningar er motteke. Ordninga vil gjelde frå månaden etter vedtaket er gjort.

Søk om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling eller i appen til Vigilo.

Her kan du sjå korleis søknadsprosessen vil sjå ut. 

Meir informasjon finn du i desse lenkene:

Kontakt

Mariann Båtnes
rådgjevar
E-post
Mobil 90 07 12 42