Resultatet frå innbyggarundersøkinga er no klart. Det eintydige svaret frå dykk, er at vi har forbetra oss på nesten alle punkt!

 

Denne veka kjem innbyggarundersøkinga i postkassene. Vi vil høyre alle si meining – også dei som ikkje er digitale.

 

For andre gang sender vi ut innbyggarundersøking til alle innbyggarar. Denne gangen skal vi samanlikne oss med oss sjølv – har vi klart å bli ein betre kommune?

 

Vi har allereie starta med å peike ut områder vi vil prioritere å forbetre. Denne og neste veke vil resultatet for innbyggarundersøkinga bli presentert for politikarane i hovedutvala, formannskapet og kommunestyret.