Kven kan røyste

For å kunne røyste ved valet, må du vere innført i manntalet. Alle personar med røysterett vil automatisk bli innført i manntalet i den kommunen de var registrert busett per 30. juni valåret.

Bustadadresse

Har du flytta til ein anna kommune etter 30. juni, er du registrert i manntalet i den kommunen du flyttet frå. Det er i den kommunen du er manntalsført i, du kan røyste i på valdagen. Dersom du ikkje har mulegheit til å røyste i kommunen du er manntalsført i på valdagen(-ane), kan du førehandsrøyste i den kommunen du ynskjer.

Røysterett

1. Norske statsborgarar som oppfyller følgjande kriterium har røysterett ved Stortingsvalet:

  • Vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og
  • Er, eller har nokon gang vore, folkeregistrert som busett i Norge og
  • Ikkje har mista røysteretten etter Grunnloven § 53

2. Norske statsborgarar som oppfyller følgjande kriterium har røysterett ved Sametingsvalet:

  • Den som er oppført i Sametinget sitt valmanntal

3. Røysterett ved kommune- og fylkestingvalet:

Norske statsborgarar som

  • Vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
  • Ikkje har mist røysteretten etter Grunnlova § 53 og som
  • Er, eller nokon gong har vore, folkeregisterførte som busette i Noreg. Tilsette i diplomatiet eller konsulatstellet og husstanden deira har røysterett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet.

Ikkje-norske statsborgarar som oppfyller dei andre krava, dersom dei

  • Har stått innførte i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller
  • Er statsborgar i eit anna nordisk land og er blitt folkeregisterførte som busette i Noreg seinast 30. juni i valåret.