No blir Syverplassen barnehage oppgradert

Syverplassen barnehage har behov for meir plass både for tilsette og borna. Eigedomsavdelinga startar derfor no med å bygge på barnehagen.

Dronebilete av Syverplassen barnehage - Klikk for stort bilete Erlend Friestad Kart som viser utbygging og parkeringsplassar. - Klikk for stort bileteSjå biletetekst - Klikk for stort bileteProsjektleiar Rune Thorholm og styrar for Syverplassen barnehage, Solveig Ertesvåg. Rolf Henning Skrede Hide

I prosjektet ligg det to tilbygg - eit austover og eit vestover. Tilbygga inneheld arbeidsplassar for tilsette, garderobar for både store og små, pauserom og møterom, nytt vognrom for oppbevaring av sovevogner, to leikerom og toalett og vaskerom for tilsette.

HS Rise Bygg AS vann anbodskonkurransen og er klar til å starte om ikkje for lang tid. På eigedomsavdelinga vil prosjektet verte styrt av prosjektleiar Rune Thorholm, som samarbeider tett med styrar i barnehagen Solveg Ertesvåg. Målet er å gjennomføre prosjektet med minst mogleg ulempe for tilsette og born.

Prosjektet skal gjennomførast medan det er full drift i barnehagen og dette skaper naturlegvis utfordringar i den daglege drifta, men med god planlegging og god kommunikasjon er alle involverte partar innstilte på at dette skal gå bra. 

Vi legg stor vekt på helse miljø og sikkerheit, HMS, i heile gjennomføringsfasen for alle partar og involverte. Det er viktig at personar som beveger seg i området, spesielt dei som kjem med bil, om å ta litt ekstra omsyn i prosjektfasen. Hugs at dette berre er midlertidig og det vil kome ein dag då alt er ferdig og tilbake til normalen.

Som de ser av kartutsnittet, vil vi ordne ein mellombels parkering langsmed vegen på Plassane for levering og henting av born. Vi har og sett oss nøydde til å ta delar av dagens parkeringsplass til entreprenørens rigg, slik dei får gjennomført prosjektet på ein god måte. Dette fører til at tilsette må parkere andre plassar, men det har vi lagt til rette for lenger bort i gata.

Kven som skal bruke kva plass av foreldre i barnehagen når dei kjem med sine born er planlagt og informert om av barnehagen.

Oppstart av prosjektet er planlagt i november og det vil være omlag 10 månader byggetid. Vi i eigedomsavdelinga trur gjennomføringa vil gå etter planen og er svært nøgde med å ha fått ein dyktig og kompetent entreprenør med på laget for å få ordna opp i fleire utfordringar ved barnehagen.