Er du uroa for at nokon tenkjer å ta livet sitt?

Ved akutte situasjonar - ring legevakta på 116 117 eller naudnummer 113.

Mange som er i ei krise veit ikkje kvar dei skal henvende seg. Enkelte har det så vanskeleg at dei ikkje er i stand til å hjelpe seg sjølv. Då er det viktig at de som er i nærleiken tek initiativ og snakkar med vedkommande. Det å spørje nokon om dei har tankar om å ta sitt eige liv vil ikkje gjere det vanskelegare, men det kan bidra til å redde liv.

Kva teikn skal ein sjå etter?

Faresignal:

 • Teikn på psykiske vanskar, særleg depresjon (tristheit, følelsar av håplausheit)
 • Sterk angst, ytre og/eller indre uro
 • Snakkar om å dø eller om sjølvmord
 • Sosial tilbaketrekking
 • Aukande bruk av rusmiddel
 • Tidlegare sjølvmordsforsøk

Faresituasjonar:

 • Tap eller brot i nær relasjon
 •  Andre tap eller negative hendingar (jobb, utdanning, økonomi)
 • Utsett for vald eller psykiske traumar
 • Nyleg fått diagnostisert alvorleg sjukdom
 • Sosialt isolert

Kven kan eg kontakt for råd og rettleiing?

Fleire kommunale tenester kan gje råd og rettleiing om du er bekymra for om nokon du kjenner har tankar om å ta sitt eige liv.

Du kan kontakte:

Du kan også søkje råd og rettleiing hjå hjelpetelefonar og organisasjonar:

Hjelpetelefonar:

Organisasjonar: