Psykisk helse og rus

Psykiske helseproblem og rusmiddelproblem fins i alle aldersgrupper og i alle delar av befolkninga. Ein del klarer å handtere situasjonen ved eigen innsats og med støtte frå familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetenesta.

Kva er teneste for psykisk helse og rus?

Tenesta er eit lågterskeltilbod og ein integrert del av dei øvrige helse- og omsorgstenestene.

Kven kan få tilbod om denne tenesta?

Våre tilsette gir hjelp og støtte til personar med vanskar knytt til psykisk helse og rus, og deira pårørande.

Korleis får eg tenesta?

Tenesta høyrer inn under Helse- og koordinerande eining i kommuna. Psykiatriteamet gir individuell oppfølging i heimen eller i samtalar på eit kontor. Vi har fokus på førebygging og gir også oppfølging til unge menneske samt deltek i skulehelsetenesta på ungdomsskulen.

Vi samarbeidar tverrfagleg og tverretatleg for å gje gode tenester til den einskilde. Dei som tek imot hjelp får tildelt ein kontaktperson, og det vert skrive vedtak på timetal og innhald i tiltaket.

Besøksadresse: Teigevegen 55, 6060 Hareid

Målsetjinga er:

  • Gi hjelp og støtte
  • Førebygge og redusere problemutvikling
  • Fremje meistring i eige liv

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkje om dette tenestetilbodet?

Søknadsskjema finn du her. Kryss av for Psykiatriske tenester.

Klage på vedtak?

Finn du grunn til å klage på vedtak, har du høve til dette jf. Forvaltningslova §28 og Pasient- og brukerrettighetslova §7-2. Klagefristen er 4 veker frå du mottek vedtaket.

Skriftleg klage skal sendast til Hareid kommune v/kommunalsjef sektor for velferd, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal som klageinstans.
 

Kontakt

Monica Svoren
einingsleiar
E-post
Telefon 70 03 75 12
Mobil 928 85 795
Vanja Myrvang
koordinator, sosionom
E-post
Telefon 915 66 739