Psykisk helse og rus

Psykiske helseproblem og rusmiddelproblem skjer i alle aldersgrupper og i alle deler av befolkninga. Ein del klarer å handtere situasjonen ved eigen innsats og med støtte frå familie og nettverk. Andre har behov for hjelp fra helsetenesten

Kva er teneste for psykisk helse og rus?

Tenesta er eit lågterskeltilbod og ein integrert del av dei øvrige helse- og omsorgstenestene.

Kven kan få tilbod om denne tenesta?

Våre tilsette gir hjelp og støtte til personar med vanskar knytt til psykisk helse og rus, og deira pårørande.

Korleis får eg tenesta?

Tenesta høyrer inn under Helse og Koordinerande eining i kommuna. Psykiatriteamet gir individuell oppfølging i heimen eller i samtalar på eit kontor. Vi har fokus på førebygging og gir også oppfølging av unge menneske, og deltek i skulehelsetenesta på ungdomsskulen.

Vi samarbeidar tverrfagleg og tverretatleg for å gi gode tenester til den einskilde. Dei som tek imot hjelp får tildelt ein kontaktperson, og det vert skrive vedtak på timetal og innhald i tiltaket.

Besøksadresse: Teigevegen 55, 6060 Hareid

Målsetjinga er:

  • Gi hjelp og støtte
  • Førebygge og redusere problemutvikling
  • Fremje meistring i eige liv

Kva kostar det?

Tenesta er gratis.

Korleis søkje om dette tenestetilbodet?

Bruk skjema for helse- og omsorgstenester og kryss av for "Psykiatriske tenester".

Klage

Finn du grunn til å klage på vedtak er klagefristen tre veker.

Skriftleg klage kan sendast til Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

Om vedtaket ikkje vert omgjort, vert klagen sendt til Fylkesmannen som klageinstans.
 

Kontakt

Therece Herstad
psykiatrisk sjukepleiar
E-post
Mobil 915 66 737