Kva kan eg sjølv gjera når det vert vanskeleg?

Ved akutte situasjonar - ring legevakta på 116 117 eller naudnummer 113.

Om tankane om å ta eige liv vert framtredande er det bra å på førehand ha tenkt igjennom kva du sjølv kan gjera for å lette situasjonen. Lag deg ein tryggleiksplan som du kan ta fram om du treng den.

Tenk igjennom og skriv ned kva som kan hjelpe deg for å unngå å handle ved sjølvmordstankar:

  • Faresignal som til dømes tankar, følelsar og åtferd du bør vera merksam på
  • Tidlege teikn på krise og faktorar som aukar risiko for sjølvmordsåtferd.
  • Hjelp du kan få frå familie, venner og anna nettverk.
  • Kontaktinformasjon til tenester og personar du ynskjer å involvere når teikn eller symptom er under utvikling, og korleis du skal ta kontakt.
  • Korleis du ynskjer å bli møtt og kva du meiner er god hjelp og behandling.

Tilsette i helsetenesta kan hjelpe deg å lage ein tryggleiksplan.