Korleis få plass ved SFO?

Søknadsfristen er kunngjort i lokalpressa og på Hareid kommune si heimeside. Ved søknad om plass utanom årleg søknadsfrist, vil opptak vere avhengig av om det av økonomiske og praktiske omsyn er mogleg å tilpasse eit tilbod.

SFO er eit tilbod til barn i 1.-4. klasse. Ved stor søknad skal barn frå 1. og 2. klasse prioriterast, det vert loddtrekning blant dei eldste elevane. Barn med særlege behov i 1.-7. klasse får tildelt ordinær plass ved SFO. Plass i SFO gjeld frå tildeling fram til og med 4. klasse eller til plassen vert sagt opp av føresette eller kommunen.

Her kan du søke om plass i skulefritidsordninga (frist 15. april for å få plass til neste skuleår)

Rektor ved Hareid skule har ansvar for opptak av barn til ferietilboda. Det vert kravd ekstra betaling for ferieopphald. Søknad om ferietilbod skjer ved eigen SFO.

Stadfeste SFO-plass

Når du har fått tilbod om SFO-plass, må du takke ja eller nei til dette tilbodet. Det kan du gjere via dette skjemaet.

Her er prisoversikt for SFO.​

Det er mogleg å søke om redusert betaling eller gratis tilbod.

Her finn du meir informasjon om SFO-ordninga i Hareid kommune.