Personopplysingar som vert behandla

Oversikt over 

  • personopplysningar som vert behandla (kjem på heimesida i løpet av desember, fram til då kan de be om å få den tilsendt)
  • elektroniske system ligg på arkivplanen til Hareid kommune.

Opplysingar som vert samla inn når du er i kontakt med oss

  • Opplysingar du som brukar har sendt oss, uansett kanal (skjema, eDialog, papir, SvarInn, e-post).
  • Opplysingar fått eller henta frå andre organ
  • Svarbrev frå kommunen
  • Postjournal og innsyn jf. Offentlegforskrifta §6.

Behandlingsgrunnlaget for dette vil som hovudregel vere personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 c), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ein rettsleg plikt.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan.

Kva vert registrert av opplysningar når du kontaktar oss?

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å vareta en rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å administrere og drifte telefonisystemet.

  • E-post - Vi brukar TLS-kryptering for å sikre vår e-postkommunikasjon. Dei fleste webaserte e-posttenester støttar dette, og din e-postkommunikasjon med oss vil då vere sikra. Merk at vi likevel ikkje kan garantere at e-post er ein trygg kanal for kommunikasjon, altså at informasjonen er kryptert frå ende til ende. Vi ber difor om at du ikkje sender sensitive personopplysingar eller verna informasjon per e-post, då vi ikkje kan garantere at din e-postleverandør støttar TLS.
    Vi skannar all inn- og utgåande e-post for virus og skadevare.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å vareta en rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å sikre vår IKT-infrastruktur.

  • Kamera

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 f), som tillèt oss å behandle opplysingar som er nødvendig for å vareta en rettkomen interesse som veg tyngre enn omsynet til den einskilde sitt personvern. Den rettkomne interessa er å sikre at skuleområda ikkje vert nytta til kriminelle handlingar.

Informasjon om kameraovervaking i Hareid kommune.

Tilsett

Hareid kommune behandlar opplysingar om tilsette for å administrere løn og arbeidsforhold. Det vert registrert nødvendige opplysingar for utbetaling av løn. Andre opplysingar om tilsette er knytt til vedkomande sin arbeidsinstruks og tilrettelegging av arbeid.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 b), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ein avtale den registrerte er part i.

Det vert og registrert opplysningar i tilknyting til nøkkeladministrasjon av inn- og utpasseringar, og opplysingar om tilgangsstyring i IT-systemet. Opplysningane vert henta frå dei tilsette sjølve og tilgangssystemet. Opplysingane vert berre utlevert i samband med lønsutbetalingar og andre lovpliktige utleveringar.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan .

Opplysingar om namn, stilling og arbeidsstad vert rekna for å vere offentleg informasjon og kan publiserast på nettstaden vår.

Alle tidligare og noverande tilsette har ei personalmappe i vårt arkivsystem.

Rutine knytt til personalmapper finn de i arkivplanen vår.

Jobbsøkjar

Om du søkjer jobb med oss, treng vi å behandle opplysingar om deg for å vurdere søknaden din.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personopplysningsloven § 1 jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 6 nr. 1 b), behandlinga er nødvendig for å oppfylle ein avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrerte sin førespurnad før det vert gjort ein avtale.

Om søknaden inneheld særlige kategoriar av personopplysingar (sensitive personopplysingar), er behandlingsgrunnlaget vårt personopplysningsloven § jf. som hovudregel personvernforordninga artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Alle stillingssøknadar blir journalført i vår postjournal og lagra i vårt elektroniske arkiv.

Opplysningane vil verte lagra og kassert i samsvar med bevarings- og kassasjonsplan.

Nyheitsbrev

Vi sender nyheitsbrev via tenesten Mailchimp. Når du melder deg på nyheitsbrevet godkjenner du at Hareid kommune kan sende ut nyheitsbrev til din e-postadresse. For at dette skal vere mogleg må vi lagre e-postadressen din. E-postadressa vil berre bli nytta til å sende ut nyheitsbrevet. Det vil også bli lagra informasjon om du opnar nyheitsbreva. Denne informasjonen vil ikkje bli behandla på personnivå, men på overordna nivå for å sjå om vi treff med meldingane vi sender ut.

Du kan når som helst melde deg av nyheitsbrevet via lenka nedst i ein av meldingane du har fått frå oss.

Mailchimp har eigne cookies dei nyttar. Meir om dei kan du lese her.