Kva skal vi bruke arealet vårt til?

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14 kommuneplanens arealdel lagt ut til offentleg ettersyn.

Kva skal vi bruke arealet vårt til? Friområde, næring, bustad, fritidsbustadar med meir. I denne høyringa kan du vere med å gi innspel til arealplanen. 

Formålet med planarbeidet har vore å rullere kommuneplanens arealdel, med ny arealbruk, forbetra føresegn og oppdatert plankart.

Hareid kommune ønskja alle innspel velkommen. Vi oppmodar alle som vil kome med innspel om å nytte dette skjemaet (DOCX, 66 kB) for innsending.

 


Ønskjer du ikkje å nytte skjemaet for innspel kan du merke innspelet med «Kommuneplanens arealdel 2020-2032» og planident 20160004 og sende til kommunen på e-post: postmottak@hareid.kommune.no eller som brev til Rådhusplassen 5, 6060 Hareid.

  • Frist for innspel er 15. januar 2021.
  • Saksreferanse: 19/727.

Sakshandsamar: Cecilie Breiteig (cecilie.breiteig@hareid.kommune.no)

Plankartet finn ein på kommunekart.com. Her er det enkelt å zoome seg inn på områder som du interesserar deg for. Plankartet ligg og ved som vedlagt vektorisert PDF med tilhøyrande teiknforklaring.

Tips til innspel:

Hareid kommune oppmodar innbyggjarar, grunneigarar, næringsliv, politikarar og administrasjon, og alle andre som måtte ønskje det, å kome med innspel knytt til framtidig arealbruk.

  • Du kan sende inn innspel om ny arealbruk, utvida arealbruk, endra arealbruk, eller arealbruk som ikkje lenger er aktuell.
  • Du treng ikkje vere grunneigar for å fremje innspel, grunneigar bør underrettast.
  • Du kan fremje innspel du meina vil ha positiv verknad for kommunen.
  • Du kan også sende inn fleire forslag.

Generelle opplysningar: Merknader som kjem inn er kommunen sitt grunnlag for å endre planforslaget, og vert vurdert og referert for politisk mynde. Vi svarer difor ikkje på merknadane enkeltvis.

Planen med føresegn og planskildring, samt andre sentrale dokument i saka, kan du lese her:

Høyring arealplan 2020
Tittel Publisert Type
Skjema for innspel_2020-2032arealdel(68043)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Skjema for innspel_2020-2032arealdel(68043).pdf
D_vedlegg_framtidig_fv61(60258)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned D_vedlegg_framtidig_fv61(60258).pdf
F_vedlegg_overordna_vegnett_bustadfelt(60259)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned F_vedlegg_overordna_vegnett_bustadfelt(60259).pdf
C_vedlegg_sentrumssone(60257)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned C_vedlegg_sentrumssone(60257).pdf
G_vedlegg_støyvurdering(60260)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned G_vedlegg_støyvurdering(60260).pdf
A_vedlegg_ROS_arealdelen(60255)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned A_vedlegg_ROS_arealdelen(60255).pdf
B_vedlegg_parkering_friluftsliv(60256)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned B_vedlegg_parkering_friluftsliv(60256).pdf
plankart2020-2032-vektor-1-offentleg-ettersyn(68025)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned plankart2020-2032-vektor-1-offentleg-ettersyn(68025).pdf
2020-2032PLANOMTALE_18112020(67840)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2032PLANOMTALE_18112020(67840).pdf
H_vedlegg_flodbølge(60261)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned H_vedlegg_flodbølge(60261).pdf
I_vedlegg_innspel(60262)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned I_vedlegg_innspel(60262).pdf
2020-2032KU_21092020(60302)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2032KU_21092020(60302).pdf
2020-2032Føresegn_med_retningslinjer_21092020(60301)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2032Føresegn_med_retningslinjer_21092020(60301).pdf
2020-2032_Heilskapleg_ROS(60299)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2020-2032_Heilskapleg_ROS(60299).pdf
E_vedlegg_overordna vegnett(60316)

20.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned E_vedlegg_overordna vegnett(60316).pdf
Skjema for innspel_2020-2032arealdel

23.11.2020 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Skjema for innspel_2020-2032arealdel.docx