Leige av kommunal bustad

Leige av kommunal bustad

Kommunal bustad er eit tilbod til deg som ikkje klarer å skaffe deg eigna bustad sjølv eller med annan offentleg hjelp, eller trenger spesiell tilpassing på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Du må vere utan egna bustad og ikkje i stand til å skaffe deg bustad sjølv, eller med hjelp frå andre. Det må vere dårleg økonomi, dårleg helse eller sosiale forhold som gjer at du ikkje klarer å skaffe deg ein plass å bu. Det at du har lav inntekt, er ikkje alltid nok til å få kommunal bustad. 

Bustadane er som hovudregel mellombels hjelp. Kommunal bustad er for dei som ikkje klarer å skaffe seg eigna bustad sjølv eller med annan offentleg hjelp. Normalt leiger vi ut kommunale bustadar for tre år av gongen. 

Inntekt og formue

Søker må ikkje ha inntekt, formue eller alternative moglegheiter som gjer søkjer i stand til sjølv å skaffe seg bustad med mindre det ligg føre særlege grunnar.

 

 

Andre bustadverkemiddel

Søkjar som kan nyttegjere seg av andre bustadverkemiddel for å skaffe eller behalde bustad, skal ikkje innvilgast kommunal bustad. 

 

Alder

Søkjar må vere over 18 år. Det kan gjerast unntak i særskilde tilfelle t.d. om søkjar har dagleg omsorg for barn eller søknad er signert føresatt, verje eller barnevern.

Butid

Søkjar skal ha ein samanhengande folkeregistrert butid i kommunen dei siste to åra, med mindre særlege grunnar ligg føre. Utanlandske statsborgarar må i tillegg ha lovleg opphald i landet. Det blir ikkje stilt krav om butid for flyktningar som vert førstegongsbusett i kommunen. 

 

Noverande bustad

Søkjer må vere utan fast eller egna bustad, eller vere i ferd med å miste sin bustad. 

 

Helsemessige- og sosiale forhold

Helsemessige- og sosiale forhold vektleggast ved behandling av søknaden. Søkjarar som har omfattande bistand frå hjelpeapparatet kan tildelast bustad så framt bustaden har betyding for eit heilskapleg tilbod og når annan bustadbistand ikkje er aktuelt. 

 

Misleghald

Dersom bustadsøkjer har misleghaldt leigeforhold med kommunen eller misleghaldt lån frå kommunen, kan søknaden bli avslått. Det er krav om at husleigerestanse og annan gjeld knytt til kommunale buforhold skal vere gjort opp. 

 

Tidlegare tilbod

Om kommunen har gitt butilbod eller annan bustadhjelp, men søkjar har valt å takke nei, kan ny søknad bli avslått. 

Klage

Du kan klage på vedtaket, fristen er tre veker. Her finn du Informasjon om klagerett.

Skjema for søknad om kommunal bustad.

Her kan du seie opp leigeforholdet viss du leiger kommunal bustad.

Du kan søkje om bustønad når du bur i dei kommunale bustadane.

Du vil få tilsendt svar på søknaden din.

Kontakt

Elisabeth Sandvik
utleigeansvarleg
E-post
Mobil 90 14 49 97