Leige av kommunal bustad

Hareid kommune har 23 utleigebustadar, det er både bustadar og leilegheiter. Dei fleste ligg i nærområdet rundt Hareid sentrum.

Du kan søkje om bustønad når du bur i dei kommunale bustadane.

Kven kan søkje om kommunale bustadar?

Alle kan søkje om å få tildelt kommunal bustad. Tildelingsnemnda vurderer alle søkjarar og tildeler bustad fortløpande. Det må i søknaden kome fram om det er ein forlenging av 3-årskontrakt og om hovudinntekta til søkjar/medsøkjar kjem gjennom arbeid, trygd, sosialhjelp, studielån eller anna (må spesifiserast).

Korleis søkjer du?

Dokumentasjon som må leggast ved søknaden for at vi skal kunne ferdigbehandle søknaden:

  • Lønnslipp/trygdeutbetalingsslipp for 3 siste mnd. (for alle i husstanden) 
  • Eventuell dokumentasjon på næringsinntekt
  • Andre inntekter (for alle i husstanden), til dømes studielån
  • Husleigekvittering/husleigekontrakt for noverande bustad
  • Eventuell oppseiing av husleigekontrakt/tidligare buforhald 
  • Dersom du er utanlandsk statsborgar; legg ved kopi av pass
  • Dersom du ikkje har busettingsløyve må også vedtak om opphaldsløyve frå UDI leggast ved
  • Dokumentasjon på andre forhold som du meinar er viktig for vurdering av søknaden

Skjema for søknad om kommunal bustad.

Her kan du seie opp leigeforholdet viss du leiger kommunal bustad.

Kontakt

Anne Berit Hjørungdal
saksbehandlar og driftsleiar reinhald
E-post
Telefon 70 09 50 34
Mobil 913 58 122