Bu- og habiliteringseininga

Tenester til personar med utviklingshemming blir i stor grad ytt av bu- og habiliteringseininga, som har ansvar for drift av bufellesskap, sanzibar avlastningstilbod og oppfølging av brukarar som bur rundt om kommunen. Brukarane har oftast ei varig funksjonsnedsetting og habiliteringsbehovet vil difor vare livet ut.

Eininga gir oppfølging og tilrettelegging på fleire livsområde, til dømes bustad, aktivitet og sosialt miljø, i tillegg oppfølging av somatisk og psykisk helsetilstand. Eininga skal også sikre at brukarane får nødvendige helsetenester i heimen, praktisk bistand og støttekontakt m.m.

Kontakt

Tommy Anzenberger
einingsleiar
E-post