Godkjent reguleringsplan: Detaljregulering for Hyttefelt Alme

Hareid kommunestyre har i møte 09.12.21 godkjent Detaljregulering for Hyttefelt Alme – reguleringsendring med planID 20210001. Nylig vedteken reguleringsplan vil erstatte tidlegare plan for området (planId 20160002).

 

Planforslaget er ei reguleringsendring for Hyttefelt Alme. Formålet med ny reguleringsplan er at forslagsstillar ynskjer ei meir rasjonell utbygging av området enn det gjeldande plan (planID 20160002) legg opp til. Reguleringsendringa har fått ny planID, 20210001 og vil erstatte gjeldande plan, når den trer i kraft. Endringane frå gjeldande plan er godt skildra i plandokumenta, sjå vedlegg.

Planvedtaket vert hermed kunngjort i samsvar med plan- og bygningsloven §12-12.
Vedtaket vert også kunngjort i Vikebladet.

Sakshandsamar: Cecilie Breiteig (cecilie.breiteig@hareid.kommune.no)
Forslagsstillar: Norwegian Fjords Holiday AS
Plankonsulent: Sporstøl Arkitekter AS

Her kan du sjå plankartet i større format. (PDF, 5 MB)

Kommunestyret sitt vedtak kan påklagast, jf. plan- og bygningsloven §§1-9 og 12-12. Klaga skal vere skriftleg og sendast til postmottak@hareid.kommune.no eller til Hareid kommune Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. Bruk saksreferanse 21/122. Klagefristen er sett til 3 veker frå kunngjeringsdato som er 18. januar 2022.

Krav om innløysing etter plan- og bygningslova §15-2, eller krav om erstatning etter plan- og bygningslova §15-3 må rettast til Hareid kommune innan tre – 3 – år frå denne kunngjeringa.

Vedtekne plandokument, politisk sak og andre sentrale dokument i saka, kan du lese her:

Ferdig reguleringsplan hyttefelt Alme
Tittel Publisert Type
Informasjon om planvedtak - Detaljregulering Hyttefelt Alme - reguleringsendring(121427)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Informasjon om planvedtak - Detaljregulering Hyttefelt Alme - reguleringsendring(121427).pdf
Almestranda_kalkyle vannbehov(113031)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Almestranda_kalkyle vannbehov(113031).pdf
Almestranda_kalkyle vannbehov(112417)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Almestranda_kalkyle vannbehov(112417).pdf
Hyttefelt på Alme - avklaring av fråsegn(112419)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Hyttefelt på Alme - avklaring av fråsegn(112419).pdf
Slutthandsaming - Detaljregulering for Hyttefelt Alme(119886)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Slutthandsaming - Detaljregulering for Hyttefelt Alme(119886).pdf
Detaljregulering for Hyttefelt Alme (20210001) - utlegg til 1. gongs offentleg ettersyn(106097)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Detaljregulering for Hyttefelt Alme (20210001) - utlegg til 1. gongs offentleg ettersyn(106097).pdf
NGU-faktaark_Borebrønn_Almestranda397(113030)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NGU-faktaark_Borebrønn_Almestranda397(113030).pdf
NGU-faktaark_Borebrønn_Almestranda397(112416)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned NGU-faktaark_Borebrønn_Almestranda397(112416).pdf
V4 Referat oppstartsmøte 16.02.21(101178)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Referat oppstartsmøte 16.02.21(101178).pdf
V4 Merknadsvurdering 1. gongs høyring(113032)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4 Merknadsvurdering 1. gongs høyring(113032).pdf
V2 Føresegn_08.11.21(113033)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V2 Føresegn_08.11.21(113033).pdf
V4.2 Merknadsvurdering 1.gongs høyring PK(112415)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4.2 Merknadsvurdering 1.gongs høyring PK(112415).pdf
V11 Endring vegar - lengdeprofilar(101171)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V11 Endring vegar - lengdeprofilar(101171).pdf
V9 Sjekkliste ROS 05.05.21(101173)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V9 Sjekkliste ROS 05.05.21(101173).pdf
V4.1 Merknadsvurdering 1. gongs høyring FS(113029)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4.1 Merknadsvurdering 1. gongs høyring FS(113029).pdf
V4.3 Merknadsskjema oppstart(101176)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V4.3 Merknadsskjema oppstart(101176).pdf
V14 Kommentar geolog omsynssone skred 15-6-2017(101168)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V14 Kommentar geolog omsynssone skred 15-6-2017(101168).pdf
GEObreiteig - Kommentar til NVE og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal november 2021(112418)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned GEObreiteig - Kommentar til NVE og Statsforvaltaren i Møre og Romsdal november 2021(112418).pdf
V10 ROS sjekkliste 31-1-17(101172)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V10 ROS sjekkliste 31-1-17(101172).pdf
samla innspel 1. gongs høyring(113038)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned samla innspel 1. gongs høyring(113038).pdf
Samla merknader oppstart (5)(101177)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Samla merknader oppstart (5)(101177).pdf
V3 Planinitiativ Alme(101179)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V3 Planinitiativ Alme(101179).pdf
V13 Geologisk vurdering Alme(101169)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V13 Geologisk vurdering Alme(101169).pdf
V16 Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 2017(101166)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V16 Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 2017(101166).pdf
V1 Plankart Alme - revidert(104034)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V1 Plankart Alme - revidert(104034).pdf
V15 Anleggstekniske vurderingar (B. Tarberg) (2)(101167)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V15 Anleggstekniske vurderingar (B. Tarberg) (2)(101167).pdf
V0 Planomtale - Hyttefelt på Alme(101182)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V0 Planomtale - Hyttefelt på Alme(101182).pdf
V12 Illustrasjonsskisser(101170)

18.01.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned V12 Illustrasjonsskisser(101170).pdf