Budsjett og handlingsprogram 2022-2025

Budsjett og handlingsprogram 2022-2025

 Her finn du all informasjon du treng for å halde deg oppdatert på budsjettet for neste år og økonomiplanen i åra som kjem.

Trykkar du på «knappane» over kjem du direkte til dei ulike temaartiklane og dokumenta.

Denne artikkelen er over eitt år gamal og kan innehalde utdatert informasjon.

Slik er prosessen:

8. november: Formannskapet fekk fyrste innsyn i budsjettdokumentet. Då orienterte kommunedirektør, økonomileiar og budsjettansvarleg om budsjettet og korleis administrasjonen hadde jobba. Denne orienteringa kan du sjå i opptak her.

15. november: Eldreråd, ungdomsråd og råd for menneske med nedsett funksjonsevne fekk orientering av administrasjonen. Dei kan levere uttale til budsjettet.

16. november: Den politiske handsaminga av budsjettet startar med handsaming i hovudutvala, næring- og miljøutvalet og levekårsutvalet.

17. november: Digitalt folkemøte. Her fekk alle som ønskte det kome med spørsmål og innspel. De kan sjå opptak av møtet her.

24. november: Formannskapet handsama budsjettet. Vedtaket dei gjer blir lagt ut til høyring. De kan sjå opptak av møtet her.

25. november – 8. desember: Alle som ønsker de kan sende inn høyringssvar. Les meir om korleis her.

9. desember: Kommunestyret vedtek endeleg budsjett.