Aktuelt

Oppgradering av Ovravegen vil i ca 4 veker framover medføre omkøyringar for bussen, og i starten også for nokre av bebuarane.

Bilete av arbeid på veg ved kyrkje.

Det pågår asfaltering i Soffibakken, Kyrkjegata og Isakdalen. Asfalteringsarbeidet vil vere ferdig denne veka. Deretter vil ein halde fram med bygging av 30 meter ekstra gangveg i Isakdalen.

To smilande kvinner bak ein disk.

Hausten er her og vi har planlagt kjekke aktivitetar for born og ungdom som det ikkje kostar noko å vere med på!

Bilete viser ei samling born som sit på golvet og ein vaksen person som sit i ein stol og les for dei.

Velkomen til biblioteket - kva skal ordføraren lese om skal tru?

Vi starter opp nytt kurs i tryggleiksirkelen 17.10.22 kl 17.30.  Kurset er nyttig for alle foreldre enten du har småbarn eller skulebarn. Kurset er gratis og går over 7 samlingar à 1,5-2 timar.  Påmelding snarast til Hareid helsestasjon. 

 

Bilete av ei kvinne og tre menn under ei prisutdeling.

Onsdag denne veka var representantar frå Hareid kommune tilstades på folkebiblioteket for å motta Tilgjengelegheitsprisen 2022 for prosjektet «Hareid helsehus».

Bilete av bygning i gatemiljø.

Noregs Blindeforbund Møre & Romsdal vil dele ut årets Tilgjengeligheitspris imorgon, onsdag 28.9. kl. 11.00 på Hareid folkebibliotek.

Ho er no ein del av «Spesialpedagogisk team barnehage» og «Støttande team».

 

Bilete av 5 kvinner.

– Folk skal forstå oss når dei høyrer frå oss. Det gjeld både dei folkevalde og alle andre innbyggarar i kommunen – om det er politiske dokument eller brev dei les.

Bilete av skuletavle med skrift og figurar.

Erfaringane kvar og ein har med seg vil vere til stor verdi for både miljø, fagutvikling og undervisning ved både skule og SFO i Hareid.

Bilete av spotlights

Sparebanken Møre og Hareid kommune v/ Levekårsutvalet skal også i 2022 dele ut to Kulturprisar –  Hareidsprisen og ungdommens kulturpris.
     

Saman er vi best! Vi vil gjerne høyre dine idéar og tankar rundt kva som bør gjerast her i Hareid som ledd i å nå FN sine berekraftsmål!

Ho skal gjennom stillinga bidra til gode rutiner og tilbod i demensomsorga og gje råd, rettleiing og informasjon til pasientar og pårørande.
 

bilete av person. Hand med finger som trykker på knappen til ein tryggleiksalarm.

Estimert varsla nedetid er ca 5 timar og vil skje på dagtid frå morgonen av. 
 
 

Hand som held eit doseglas med vaksine.

Vi ønskjer at du gjev oss beskjed allereie no dersom du ønsker å få same vaksinetype som du har fått tidlegare.
 

Bilete viser skulptur på Overåsanden

Sjølv om vi har hatt nok regn i sommar, var det sterkare lut som måtte til for at monumentet vårt skal framstå lyst og flott.
  

Bilete frå klasserom med 5 born som sit ved pultane sine og gjer oppgåver.

Alle born og unge skal ha trygge og gode oppvekstvilkår. Vil du vere med oss og legge til rette for dette i Hareid kommune?    
   

mann som skriver på eit nettbrett

Vest kontroll er sekretariat for kontrollutvala i sju sunnmørskommunar og to vestlandskommunar. No søkjer dei dagleg leiar.
 

Frå og med veke 38 vil vi ha tilgjengeleg ei ny vaksinetype mot koronaviruset.
 

Bilete av byggverk og mennesker.

Med begeistring har vi fulgt med på det møysommelege dugnadsarbeidet – frå smått til stort. No er nok ein viktig milepåle nådd!