Aktuelt

Takka vere Sparebanken Møre kan Gudbjørg og Norlaug sjå kvarandre til tross for besøksforbud ved sjukeheimen.

 

Hareid kommune legg stor vekt på å avgrense spreiinga av koronaviruset. Samstundes er vi opptatt av god folkehelse, og ønsker at våre innbyggarar er i fysisk aktivitet. Derfor har kriseleiing opna for avgrensa bruk av banene og leikeplassane våre.

 

Biblioteket er framleis stengt, men no kan du tinge deg bøker og andre media og hente det utanfor biblioteket. Bøkene vert putta i posar og kan hentast til avtalt tid.

 

Hareid kommune er svært takksam for å få restlageret av puter og rullestolar frå Vital Base.

 

Denne veka starta arbeidet med å klargjere den store parkeringsplassen på baksida av Kjøpmannsgata.

 

Nav har kapasitetsutfordringar på grunn av koronakrisa.

 

Formannskapet i Hareid kommune var samrøystes i å oppheve karantenen for tilreisande utanfor Møre og Romsdal. Dei oppfordrar likevel innbyggarar og tilreisande om å ta alle forholdsreglar for å unngå smittespreiing.

 

OPPDATERT - OPNA FOR AVGRENSA AKTIVITET  Det same gjeld alle utandørs idrettsanlegg som ballbingar eigd av kommunen.

 

Koronakrisa gjer at dei som har behov for å utsette eller dele opp betalinga av dei kommunale avgiftene, kan søkje om det.

 

Hareid kommune fekk søndag 22. mars stadfesta sitt fyrste tilfelle av covid-19-sjukdom. Personen er smitta etter utanlandsreise.

 

VEDTAKET ER OPPHEVA FRÅ 27. MARS 

 

Alle som kjem til kommunen frå fylka Oslo, Agder, Rogaland; Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Vestland og Trøndelag får heimekarantene i 14. dagar. Det er lov å reise internt i Møre og Romsdal fylke.

Sjølv om ein sit i karantene, er det mogleg å både gi ut og ta inn kultur – aktivisere og bli aktivert. Det skjer i Hareid opnar no for å reklamere for digitale arrangement.

 

I samand med koronakrisa er det fleire lokale samtaletilbod som er opne - både for barn, unge og vaksne.

 

Tida vi er inne i no, kan vere krevjande for både barn og unge. Det kan vere følelsar og tankar som er vanskelege å handtere i heimen.

 

Hareid sokn, Frivilligsentralen og Hareid kommune har i samarbeid oppretta eit samtaletilbod som alle kommunen sine innbyggarar kan nytte.  

Det er oppretta eit lavterskeltilbod til elevar på Hareid ungdomsskule. Her kan elevane chatte eller prate med sosialrådgjevar.   

Hareid kommune brukar varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i kommunen ved hendingar som krev rask informasjon. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post. 

Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Vi arbeider også med løysing for utsett betaling av kommunale avgifter.

 

Oppdatert 18.03 10:00

Her legg vi ut informasjon som er relevant for næringslivet under koronakrisa.

Nylege oppdateringar:

  • presisering av dispensasjonsmoglegheiter
  • meir info frå Nav

 

Hareid legesenter er no delt i to. Vi har oppretta eit eige infeksjonsvavdeling der alle personar med luftvegsinfeksjonar/febersjukdom skal bli vurdert.