Aktuelt

Skal Hareid kommmune kjøpe fiskerihamna i Brandal? Dette er ei av sakene som skal opp i formannskapet 2. mars.

 

  Bli med på tur i nærområdet.

Det summa av forskjellige språk under Morsmålsdagen 2020, men i staden for babelsk forvirring, blei det ein ettermiddag fylt av kulturutveksling, glede og samhald. Sjå video.

 

Medverknadsråda var samla for felles presentasjon og innspelsmøte om helsehuset.

Hareid kommune fekk to pålegg som no er retta opp.

 

Eit stort fleirtal av dei som svarte på undersøkinga om kommunikasjon, meiner dei får den informasjonen dei treng frå Hareid kommune.

 

På sakskartet stod mellom anna orientering frå Søre Sunnmøre Reinhaldsverk og kommunalsjefane. Den mest omfattande saka var delegasjonsreglementet.

 

Hareid kommune skal lage ein kommunikasjonsstrategi. I samband med dette ønsker vi å få vite kva du synest om korleis vi kommuniserer med deg.

 

I høve bygginga av det nye helsehuset i Hareid sentrum, blir det ope møte for eldrerådet, råd for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomsrådet.

 

Hareid kommune har sendt ut informasjonsmateriell til sjukeheim, fastlegane, skuler, barnehagar med meir om koronaviruset.

 

UKM Ulstein og Hareid og kulturskulane på øya vil gi profesjonell hjelp til ungdom som ønsker å vere med på kultursatsinga som UKM er.

 

Dei siste månadane har sjukeheimen fått hyppig barnebesøk – og fleire skal det bli – takka vere pårørandeforeininga. 

Her er ei oppsummering av sakene som skal opp i kommunestyret 6. februar.

 

Hareid kommune er no i gang med arbeidet med å velje nye meddommarar. Vi ser etter interesserte og interessante personar.

  

Kommunane må gjere radikale grep for å møte mellom anna klimautfordringar, aldrande befolkning og strammare økonomi. Rådmann i Hareid, Ragnhild Velsvik Berge, er med i råd som skal finne løysingar.

Har du eit barn som skal begynne på skulen til hausten, er det snart tid for innskriving. 

Vi vil ha med reiselivsbedrifter, kulturnæringa, gründerar og personar som vil starta kommersiell reiselivsverksemd til verkstadsamling for  å utvikle og forbetre reiselivet i regionen.

 

Her er ei oppsummering av saken som skal opp i neste møte i formannskapet.

 

Ei mengd idear og synspunkt kom fram då folk frå Hareid og Ulstein kom saman for å diskutere reiseliv 14. januar.

  

Dei fem kommunane på Ytre Søre har gått saman i ei reiselivsatsing. Tysdag blei det halde eit innleiande folkemøte.